Regulamin konkursów

Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu SalaFamilia, jest Helena Zabroń, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "EURO-PASZ", z siedzibą przy ulicy ul. Grudziądzka 22a, 87-330 Jabłonowo Pomorskie (dalej „Organizator”).
 2. Współorganizatorem konkursu na portalu społecznościowym Facebook na profilu SalaFamilia, jest firma lub osoba prywatna, która wraz z Organizatorem, realizuje konkurs w ramach współpracy.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator lub Współorganizator.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 
 6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
 8. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem facebook.com.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 10. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustaw.

§ 2 UCZESTNIK KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu.

§ 3 NAGRODA DLA UCZESTNIKÓW

 1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary lub usługi wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu SalaFamilia.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs dostępny jest w formie zamieszczonego posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu SalaFamilia.
 2. Termin obowiązywania Konkursu zostaje określony w treści posta konkursowego na portalu Facebook na profilu SalaFamilia.
 3. Organizator zastrzega prawo do umieszczenia dodatkowych zasad obowiązujących dla danego konkursu, które zostaną określone w treści posta konkursowego na portalu Facebook na profilu SalaFamilia.
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/salafamilia

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Procedura konkursowa trwa w czasie określonym w ogłoszeniu Konkursu, opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/salafamilia
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań, które Organizator wskaże w szczegółach Konkursu.
 4. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań, jakie będą wskazane w szczegółach Konkursu, przez Uczestników Konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/salafamilia
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. numer telefonu,
  4. ewentualnie adres mailowy.
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
 9. Przyznane w Konkursie Nagrody, Uczestnik może odebrać w biurze firmy, znajdującym się przy ul. Przemysłowej 26, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 793 836 440

§ 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
  w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
   z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu,
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 § 9 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@sala-familia.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 4. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Użytkownik zostaje powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji przez Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i obowiązuje do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.sala-familia.pl
Sala weselna Jabłonowo Pomorskie

Zapraszamy Was do odwiedzenia naszego Centrum i doświadczenia niepowtarzalnego uroku, który możemy zaoferować. Gwarantujemy, że Wasza uroczystość stanie się niezapomnianą chwilą, pełną miłości, magii i radości.